مویز  • بسته 1 کیلویی بدون هسته : 100،000 تومان
  • بسته 500 گرمی بدون هسته : 50،000 تومان
  • بسته 1 کیلویی باهسته : 40،000 تومان
  • بسته 500 گرمی باهسته : 20،000 تومان
نوع انتخاب
  • مويز با هسته بسته 500گرمی
  • مويز با هسته بسته 1 کیلویی
  • مويزبدون هسته بسته 500گرمی
  • مويزبدون هسته بسته 1 کیلویی

20,000 تومانمویز